ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ
ΟΡΟΥΣ ΚΥΛΛΗΝΗ
Κατηγορίες τύπων οικοσυστημάτων

Η κατηγοριοποίηση, η αναγνώριση και η χαρτογράφηση  των οικοσυστημάτων βασίστηκε στον Τεχνικό Μεθοδολογικό Οδηγό για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των τύπων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών τους στην Ελλάδα, σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα (Δημόπουλος κ.ά. 2018), στο πλαίσιο του LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα.

 

Προκειμένου να αναγνωριστούν και στη συνέχεια να χαρτογραφηθούν και να αξιολογηθούν τα οικοσυστήματα, αλλά και να υπάρχει ένα ενιαίο και κοινό σύστημα αναφοράς και ερμηνείας τους, απαιτείται η κατηγοριοποίησή τους με μια συγκεκριμένη τυπολογία. Στην Ελλάδα η συνήθως ακολουθούμενη και εφαρμοζόμενη πρακτική κατά τις μελέτες αξιολόγησης των φυσικών μονάδων βλάστησης/τύπων οικοτόπων, είναι η χρήση της ταξινόμησης όπως προτείνεται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους τύπους οικοτόπων και όπως συμπληρώθηκε για την ελληνική πράξη (δηλ. προσθέτοντας και τους ελληνικούς τύπους οικοτόπων). 

 

Η ταξινόμηση αυτή περιλαμβάνει εννέα ομάδες φυσικών τύπων οικοτόπων (Παράρτημα Ι) και μία ομάδα με ανθρωπογενείς και ημιφυσικές μονάδες, που έχει προστεθεί για την ελληνική προσέγγιση και εφαρμογή της χαρτογράφησης φυσικών, ημι-φυσικών και ανθρωπογενών οικοτόπων. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες αυτές είναι:

 

  1. Παράκτιοι και αλοφυτικοί οικότοποι
  2. Παράκτιες και ενδοχωρικές θίνες
  3. Οικότοποι γυκέων υδάτων
  4. Εύκρατα χέρσα εδάφη και λόχμες
  5. Λόχμες με σκληρόφυλλη βλάστηση (matorrals)
  6. Φυσικές και ημιφυσικές χλοώδεις διαπλάσεις
  7. Υψηλοί τυρφώνες, χαμηλοί τυρφώνες και βάλτοι
  8. Βραχώδεις οικότοποι και σπήλαια
  9. Δάση
  10. Άλλοι οικότοποι (Αγροτικές καλλιέργειες, αναδασώσεις κλπ).

 

Μέσω των διαδικασιών της δράσης «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Οικοσυστημάτων και των Υπηρεσιών τους» («Mapping and Assessment of Ecosystem and their Services» – MAES), τα Κράτη-Μέλη σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ (DG Environment), το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA), συμφώνησαν σε έναν κατάλογο που αποτελείται από τους 12 κύριους τύπους οικοσυστημάτων που απαντώνται στην Ευρώπη (Πίνακας 1, Εικόνα 1) και στην κλίμακα των οποίων (κατ’ ελάχιστον) θα πρέπει να γίνεται η χαρτογράφηση και αξιολόγησή τους.

 

Για την χαρτογράφηση των τύπων οικοσυστημάτων του όρους Κυλλήνη (περιοχή του δικτύου Natura 2000), ξεκινήσαμε από την τυπολογία του Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Τυπολογία τύπων οικοσυστηµάτων για τη χαρτογράφηση στην ΕΕ (Maes et al. 2013). Τα χρώματα στις επιμέρους κατηγορίες οικοσυστημάτων αντιστοιχούν στις χαρτογραφικές μονάδες του χάρτη οικοσυστημάτων της Ευρώπης (Εικόνα 1).
Εικόνα 1. Χάρτης τύπων οικοσυστημάτων της Ελλάδας (τμήμα του Ευρωπαϊκού χάρτη των τύπων οικοσυστημάτων, κατά Banco et al. 2015).
Χάρτης Οικοσυστημάτων όρους Κυλλήνη

Στη συνέχεια, οι κύριες κατηγορίες της ταξινόμησης κατά MAES και οι τύποι οικοτόπων (κατά την έννοια της Οδηγίας 92/43-Παράρτημα Ι, αλλά και οι ελληνικού ενδιαφέροντος οικότοποι που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα) συσχετίστηκαν και προέκυψε η τυπολογία για τους τύπους οικοσυστημάτων της Ελλάδας (Πίνακας 2).

Πίνακας 2. Τυπολογία της αντιστοίχισης των τύπων οικοτόπων που απαντώνται στην Ελλάδα (Dimopoulos et al. 2018), με τις κατηγορίες των τύπων οικοσυστημάτων κατά MAES (επίπεδο 1 -level 1 και επίπεδο 2 - level 2), για τις προστατευόµενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 (ΕΕΑ , Kokkoris et al. 2018a, b). *: οικότοπος προτεραιότητας
Εικόνα 2. Χάρτης τύπων οικοσυστημάτων του όρους Κυλλήνη.

Χρήσιμα Links

Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014 - 2020

Alien Plants

Greek Flora

O «Ψηφιακός οδηγός Χλωρίδας Όρους Κυλλήνη» υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης: «Παρεμβάσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Κυλλήνη, Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, προχωρεί στην ανάδειξη της πλούσιας χλωρίδας του όρους Κυλλήνη, την αξιολόγηση της σημασίας του συγκριτικά με τα υπόλοιπα όρη της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, ως προς τα ενδημικά, σπάνια & απειλούμενα είδη και τη συσχέτιση με τους τύπους οικοτόπων – οικοσυστημάτων στους οποίους απαντώνται.
Ο παρών Οδηγός, απευθύνεται σε επισκέπτες της προστατευόμενης περιοχής, κατοίκους και σε όσους εμπλέκονται με δραστηριότητες αναψυχής/τουρισμού στο όρος.
Απευθύνεται επίσης σε εκείνους που σχεδιάζουν, λαμβάνουν και υλοποιούν αποφάσεις α) για θέματα ποικιλότητας σε επίπεδο φυτικών ειδών & τύπων οικοτόπων/οικοσυστημάτων, β) για τη σημασία του όρους Κυλλήνη ως σημαντικού πόλου βιοποικιλότητας στο βόρειο τείχος της Πελοποννήσου, γ) για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, που οι διαφορετικές οικογένειες, γένη & είδη φυτών παρέχουν ή δυνητικά μπορούν να παρέχουν στους πολίτες που αποζητούν βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Είναι εμπλουτισμένος με πλούσιο φωτογραφικό υλικό για όλα τα ενδημικά (Ελλάδας, Πελοποννήσου, μοναδικά όρους) και για τα περιορισμένης εξάπλωσης, σπάνια και απειλούμενα είδη του όρους, αλλά και για είδη που αναδεικνύουν την αξία και σημασία της προστατευόμενης περιοχής σε μια από τις «θερμές για την φυτοποικιλότητα» (hotspot area for plant diversity) περιοχή της Πελοποννήσου.
Το έργο υλοποιήθηκε από την Γεωμετρία ΙΚΕ, σε διάστημα 10 μηνών και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Leader (ΠΑΑ2014-2020/LEADER)

Copyright © 2022 Ziria.info

Created by Web Team Katagramma

Skip to content