ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ
ΟΡΟΥΣ ΚΥΛΛΗΝΗ

Θερμές περιοχές φυτο-ποικιλότητας όρους Κυλλήνη

Με την έννοια θερμή περιοχή φυτο-ποικιλότητας» (plant diversity hotspot) στο όρος Κυλλήνη, αναφερόμαστε σε εκείνες τις γεωγραφικές υπο-περιοχές του όρους που κατατάσσονται ιδιαίτερα ψηλά ως προς: α) τον πλούτο των ειδών τους, β) τα επίπεδα ενδημισμού, γ) τον αριθμό σπάνιων ή απειλούμενων ειδών. Με βάση τους Δημόπουλος (1993), Georgiadis & Dimopoulos (1993), Dimopoulos & Georgiadis (1994):

 

Το σύνολο των ανωδασικών οικοσυστημάτων του όρους Κυλλήνη χαρακτηρίζεται από υψηλή οικολογική αξία, καθώς το σύνθετο μωσαϊκό που διαμορφώνεται από τις ποικίλες φυτοκοινωνίες “στεππόμορφων” και “ξυρισμένων” λιβαδιών, ασβεστολιθικών βράχων και σαρών, συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : υψηλό βαθμό ποικιλότητας (ως προς τον αριθμό των ειδών και των τύπων βλάστησης), μεγάλη μοναδικότητα ή σπανιότητα ορισμένων οικοτόπων/οικοσυστημάτων, μεγάλο βαθμό εξάρτησης ορισμένων ειδών από τους οικοτόπους και τις φυτοκοινωνίες όπου συμμετέχουν και μεγάλες εκτάσεις που κατά κανόνα καταλαμβάνουν οι διάφοροι τύποι βλάστησης.

 

Από την οικολογική αξιολόγηση του συνόλου των οικοσυστημάτων του όρους Κυλλήνη [Δημόπουλος 1993, Georgiadis & Dimopoulos (1993), Dimopoulos & Georgiadis (1994)] προέκυψε με τεκμηριωμένο τρόπο η οικολογική σημασία ορισμένων περιοχών που συγκεντρώνουν ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά. Οι τρεις περιοχές που κρίνεται ότι είναι ιδιαίτερα αξιόλογες και έχουν αποτελέσει μέχρι τώρα αντικείμενο χλωριδικών και φυτοκοινωνιολογικών ερευνών είναι η χαράδρα της Φλαμπουρϊτσας, τα ανωδασικά οικοσυστήματα της Μεγάλης Ζήριας, αλλά και τα οικοσυστήματα της Μικρής Ζήρειας (Πίνακας 1, Εικόνα 1).

Πίνακας 1. Ποσοτικά στοιχεία ως προς το συνολικό αριθμό ειδών, τον αριθμό των ενδημικών, των ειδών που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες κινδύνου κατά IUCN και των σημαντικών ειδών που περιλαμβάνονται στο Προεδρικό Διάταγμα 67/81.
Εικόνα 1. Χάρτης κατανομής των 3 θερμών σημείων φυτο-ποικιλότητας στο όρος Κυλλήνη (Μεγάλη Ζήρεια, Χαράδρα Φλαμπουρίτσα, Μικρή Ζήρεια), όπου στις χωρικές ενότητες φαίνονται οι θέσεις των ειδών (ενδημικά, σπάνια, κινδυνεύοντα ή τρωτά, ενταγμένα στο ΠΔ 67/71) που προσδιορίζουν την ιδιαίτερη οικολογική τους αξία.

Οι προαναφερόμενες περιοχές αποτελούν αξιόλογα και αντιπροσωπευτικά οικοσυστήματα που πρέπει να διαχειριστούν ορθολογικά, ούτως ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση και η προστασία συγκεκριμένων ειδών και των οικοτόπων/οικοσυστημάτων τους, με βάση ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας που θα περιλαμβάνει επίσης και τα κατάλληλα μέτρα αναβάθμισης των υποβαθμισμένων δομών.

Χρήσιμα Links

Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014 - 2020

Alien Plants

Greek Flora

O «Ψηφιακός οδηγός Χλωρίδας Όρους Κυλλήνη» υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης: «Παρεμβάσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Κυλλήνη, Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, προχωρεί στην ανάδειξη της πλούσιας χλωρίδας του όρους Κυλλήνη, την αξιολόγηση της σημασίας του συγκριτικά με τα υπόλοιπα όρη της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, ως προς τα ενδημικά, σπάνια & απειλούμενα είδη και τη συσχέτιση με τους τύπους οικοτόπων – οικοσυστημάτων στους οποίους απαντώνται.
Ο παρών Οδηγός, απευθύνεται σε επισκέπτες της προστατευόμενης περιοχής, κατοίκους και σε όσους εμπλέκονται με δραστηριότητες αναψυχής/τουρισμού στο όρος.
Απευθύνεται επίσης σε εκείνους που σχεδιάζουν, λαμβάνουν και υλοποιούν αποφάσεις α) για θέματα ποικιλότητας σε επίπεδο φυτικών ειδών & τύπων οικοτόπων/οικοσυστημάτων, β) για τη σημασία του όρους Κυλλήνη ως σημαντικού πόλου βιοποικιλότητας στο βόρειο τείχος της Πελοποννήσου, γ) για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, που οι διαφορετικές οικογένειες, γένη & είδη φυτών παρέχουν ή δυνητικά μπορούν να παρέχουν στους πολίτες που αποζητούν βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Είναι εμπλουτισμένος με πλούσιο φωτογραφικό υλικό για όλα τα ενδημικά (Ελλάδας, Πελοποννήσου, μοναδικά όρους) και για τα περιορισμένης εξάπλωσης, σπάνια και απειλούμενα είδη του όρους, αλλά και για είδη που αναδεικνύουν την αξία και σημασία της προστατευόμενης περιοχής σε μια από τις «θερμές για την φυτοποικιλότητα» (hotspot area for plant diversity) περιοχή της Πελοποννήσου.
Το έργο υλοποιήθηκε από την Γεωμετρία ΙΚΕ, σε διάστημα 10 μηνών και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Leader (ΠΑΑ2014-2020/LEADER)

Copyright © 2022 Ziria.info

Created by Web Team Katagramma

Skip to content