ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ
ΟΡΟΥΣ ΚΥΛΛΗΝΗ

Φυτογεωγραφικές συνδέσεις βάσει
της συνολικής χλωρίδας του όρους Κυλλήνη

Για την εξέταση των φυτογεωγραφικών συνδέσεων/συγγενειών μεταξύ των φυτών που συνθέτουν τη σημαντική χλωρίδα του όρους Κυλλήνη (χλωριδική περιοχή Πελοποννήσου), με τις λοιπές χλωριδικές περιοχές, βασιστήκαμε στον Πίνακα 1, όπου στις στήλες φαίνεται ο αριθμός των φυτικών taxa που εμφανίζονται στη χλωριδική περιοχή της Πελοποννήσου και τις λοιπές 12 χλωριδικές περιοχές. Προκύπτουν έτσι, οι εξής αριθμοί και ποσοστά που αντιστοιχούν σε κάθε από τις περιπτώσεις ισχυρής συγγένειας: Ki-Pe/StE: 302 (85%), Ki-Pe/SPi: 206 (58%), Ki/NPi: 192 (54%),  Ki-Pe/NC: 189 (53%), Ki-WAe: 165 ( 46.5%), Ki-Pe/NE: 156 (44%), Ki/EC: 146 (41%).

 

Αυτά τα αποτελέσματα συνδυασμένα με τα προαναφερόμενα στοιχεία, υποδηλώνουν την έντονη χλωριδική συγγένεια του όρους Κυλλήνη με τη Στερεά Ελλάδα και ακόμη την εξασθένιση των φυτογεωγραφικών του συνδέσεων κατά τη μετακίνηση από την Στερεά Ελλάδα προς τα Βόρεια και Ανατολικά της. Φαίνεται δε να ισχύει η ακόλουθη σειρά μείωσης της φυτογεωγραφικής συγγένειας, χρησιμοποιώντας μόνο τα σημαντικά είδη της χλωρίδας του όρους (ενδημικά, περιορισμένης εξάπλωσης-Βαλκανικά, Μεσογειακά, κλπ): Στερεά Ελλάδα, Νότια Πίνδος, Βόρεια Πίνδος, Βορειο- Κεντρική Ελλάδα, Νησιά Δυτικού Αιγαίου, Βορειο-Ανατολική Ελλάδα, Ανατολικο-Κεντρική Ελλάδα.

Πίνακας 1. Κατανομή πλήθους φυτών της συνολικής χλωρίδας στις επιμέρους χλωριδικές περιοχές της Ελλάδας, κατά  αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης (από 1 έως και 13 χλωριδικές περιοχές) και ένταση φυτογεωγραφικών συγγενειών του όρους Κυλλήνη/χλωριδικής περιοχής Πελοποννήσου, με τις υπόλοιπες 12 χλωριδικές περιοχές της Ελλάδας. Πελοπόννησος (Pe), Στερεά Ελλάδα (StE), Ιόνια Νησιά (IoI), Βορειο-Κεντρική Ελλάδα (NC), Κρήτη-Κάρπαθος (KK), Βόρεια Πίνδος (NPi), Νότια Πίνδος (SPi), Νησιά Ανατολικού Αιγαίου (EAe), Ανατολικο-Κεντρική Ελλάδα (EC), Κυκλάδες (Kik), Νησιά Βόρειου Αιγαίου (NAe), Νησιά Δυτικού Αιγαίου (WAe), Βορειο-Ανατολική Ελλάδα (NE).

Φυτογεωγραφικές συνδέσεις βάσει των
σημαντικών φυτών του όρους Κυλλήνη

Για την εξέταση των φυτογεωγραφικών συνδέσεων/συγγενειών του όρους Κυλλήνη (χλωριδική περιοχή Πελοποννήσου), λαμβάνοντας υπόψη τα φυτά που συνθέτουν τη συνολική χλωρίδα του όρους, με τις λοιπές χλωριδικές περιοχές, βασιστήκαμε στον Πίνακα 1, όπου στις στήλες φαίνεται ο αριθμός των φυτικών taxa που εμφανίζονται στη χλωριδική περιοχή της Πελοποννήσου και τις λοιπές 12 χλωριδικές περιοχές.  Προκύπτουν έτσι, οι εξής αριθμοί και ποσοστά που αντιστοιχούν σε κάθε από τις περιπτώσεις ισχυρής συγγένειας: Ki-Pe/StE: 1035 (94%), Ki-Pe/SPi: 891 (81%), Ki-Pe/NC: 871 (79%), Ki/NPi: 852 (77%), Ki-Pe/NE: 838 (76%), Ki/EC: 769 (70%).

Αυτά τα αποτελέσματα συνδυασμένα με τα προαναφερόμενα στοιχεία, υποδηλώνουν την έντονη χλωριδική συγγένεια του όρους Κυλλήνη με τη Στερεά Ελλάδα και ακόμη την εξασθένιση των φυτογεωγραφικών του συνδέσεων κατά τη μετακίνηση από την Στερεά Ελλάδα προς τα Βόρεια και Ανατολικά της. Φαίνεται δε να ισχύει η ακόλουθη σειρά μείωσης της φυτογεωγραφικής συγγένειας, χρησιμοποιώντας το σύνολο των φυτών της χλωρίδας του όρους Κυλλήνη: Στερεά Ελλάδα, Νότια Πίνδος, Βορειο- Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια Πίνδος, Βορειο-Ανατολική Ελλάδα, Ανατολικο-Κεντρική Ελλάδα.

Πίνακας 1. Κατανομή πλήθους σημαντικών φυτών στις επιμέρους χλωριδικές περιοχές της Ελλάδας, κατά  αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης (από 1 έως και 13 χλωριδικές περιοχές) και ένταση φυτογεωγραφικών συγγενειών του όρους Κυλλήνη/χλωριδικής περιοχής Πελοποννήσου, βάσει της σημαντικής χλωρίδας του όρους, με τις υπόλοιπες 12 χλωριδικές περιοχές της Ελλάδας. Πελοπόννησος (Pe), Στερεά Ελλάδα (StE), Ιόνια Νησιά (IoI), Βορειο-Κεντρική Ελλάδα (NC), Κρήτη-Κάρπαθος (KK), Βόρεια Πίνδος (NPi), Νότια Πίνδος (SPi), Νησιά Ανατολικού Αιγαίου (EAe), Ανατολικο-Κεντρική Ελλάδα (EC), Κυκλάδες (Kik), Νησιά Βόρειου Αιγαίου (NAe), Νησιά Δυτικού Αιγαίου (WAe), Βορειο-Ανατολική Ελλάδα (NE).

Χρήσιμα Links

Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014 - 2020

Alien Plants

Greek Flora

O «Ψηφιακός οδηγός Χλωρίδας Όρους Κυλλήνη» υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης: «Παρεμβάσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Κυλλήνη, Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, προχωρεί στην ανάδειξη της πλούσιας χλωρίδας του όρους Κυλλήνη, την αξιολόγηση της σημασίας του συγκριτικά με τα υπόλοιπα όρη της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, ως προς τα ενδημικά, σπάνια & απειλούμενα είδη και τη συσχέτιση με τους τύπους οικοτόπων – οικοσυστημάτων στους οποίους απαντώνται.
Ο παρών Οδηγός, απευθύνεται σε επισκέπτες της προστατευόμενης περιοχής, κατοίκους και σε όσους εμπλέκονται με δραστηριότητες αναψυχής/τουρισμού στο όρος.
Απευθύνεται επίσης σε εκείνους που σχεδιάζουν, λαμβάνουν και υλοποιούν αποφάσεις α) για θέματα ποικιλότητας σε επίπεδο φυτικών ειδών & τύπων οικοτόπων/οικοσυστημάτων, β) για τη σημασία του όρους Κυλλήνη ως σημαντικού πόλου βιοποικιλότητας στο βόρειο τείχος της Πελοποννήσου, γ) για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, που οι διαφορετικές οικογένειες, γένη & είδη φυτών παρέχουν ή δυνητικά μπορούν να παρέχουν στους πολίτες που αποζητούν βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Είναι εμπλουτισμένος με πλούσιο φωτογραφικό υλικό για όλα τα ενδημικά (Ελλάδας, Πελοποννήσου, μοναδικά όρους) και για τα περιορισμένης εξάπλωσης, σπάνια και απειλούμενα είδη του όρους, αλλά και για είδη που αναδεικνύουν την αξία και σημασία της προστατευόμενης περιοχής σε μια από τις «θερμές για την φυτοποικιλότητα» (hotspot area for plant diversity) περιοχή της Πελοποννήσου.
Το έργο υλοποιήθηκε από την Γεωμετρία ΙΚΕ, σε διάστημα 10 μηνών και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Leader (ΠΑΑ2014-2020/LEADER)

Copyright © 2022 Ziria.info

Created by Web Team Katagramma

Skip to content