ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ
ΟΡΟΥΣ ΚΥΛΛΗΝΗ

Τύποι Φυσικών Οικοτόπων

Η βλάστηση της προστατευόμενης περιοχής του όρους Κυλλήνη χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλότητα σε τύπους φυσικών οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ:

  • 11 τύποι φυσικών τύπων οικοτόπων και μωσαϊκά βλάστησης από δύο ή περισσότερους οικοτόπους με τη μορφή νησίδων), και
  • 6 τύποι οικοτόπων Εθνικού ενδιαφέροντος που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Πρόκειται για τύπους οικοτόπων που απαντούν στην Ελλάδα και δεν έχουν αντιστοίχιση με κωδικούς τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. Στους τύπους οικοτόπων Εθνικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται τα δάση κεφαλληνιακής ελάτης, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και οικολογικά αξιόλογους δασικούς ενδημικούς τύπους βλάστησης.

 

Από τους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας που απαντώνται στο όρος Κυλλήνη, οι ακόλουθοι 2 αποτελούν τύπους οικοτόπων προτεραιότητας:

 

  • 6230: Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτικά υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και ημιορεινών περιοχών στην ηπειρωτική Ευρώπη),
  • 9530: (Υπο-) Μεσογειακά δάση πεύκων με ενδημικά μαυρόπευκα (Pinus nigra).

 

Τα δάση κεφαλληνιακής ελάτης, οι σχηματισμοί (δάση και θαμνώνες) με αρκεύθους και τα δάση μαύρης πεύκης αποτελούν τους σημαντικότερους από δομική και λειτουργική άποψη τύπους οικοτόπων στην περιοχή μελέτης που περικλείουν, πολύ μεγαλύτερη ποικιλότητα σε επίπεδο μονάδων βλάστησης (φυτοκοινωνίες/φυτοκοινότητες) η γνώση των οποίων έχει και τη μεγαλύτερη σημασία προκειμένου να προχωρήσουμε σε ορθολογική διαχείριση των επιμέρους τύπων δασών (Δημόπουλος 1993, Dimopoulos et al. 1997).

Πίνακας 1. Τύποι οικοτόπων (Οδηγίας 92/43/ΕΕ και Ελληνικοί) που απαντούν στην περιοχή «Κορυφές όρους Κυλλήνη (Ζήρεια) & Χαράδρα Φλαμπουρίτσα» με τις εκτάσεις (σε ha) που καλύπτουν.

Οι τύποι οικοτόπων που καταλαμβάνουν τις μεγαλύτερες εκτάσεις (σε ha) στην περιοχή του όρους Κυλλήνη, και ως εκ τούτου τους θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικούς και από την δομική και λειτουργική τους σκοπιά, αλλά και από την άποψη της επιφάνειας (έκτασης) που καλύπτουν είναι οι εξής:

 

  • 951B: 4697.52 ha
  • 5210: 4416,18 ha
  • 4090: 26669,17 ha
  • 9530: 2929,33 ha
  • 934Α: 4,5 ha

 

Η χωρική κατανομή των τύπων οικοτόπων τους όρος Κυλλήνη φαίνεται στο Χάρτη της Εικόνα 1.

Εικόνα 1. Χάρτης τύπων οικοτόπων όρους Κυλλήνη.

Χρήσιμα Links

Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014 - 2020

Alien Plants

Greek Flora

O «Ψηφιακός οδηγός Χλωρίδας Όρους Κυλλήνη» υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης: «Παρεμβάσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Κυλλήνη, Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, προχωρεί στην ανάδειξη της πλούσιας χλωρίδας του όρους Κυλλήνη, την αξιολόγηση της σημασίας του συγκριτικά με τα υπόλοιπα όρη της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, ως προς τα ενδημικά, σπάνια & απειλούμενα είδη και τη συσχέτιση με τους τύπους οικοτόπων – οικοσυστημάτων στους οποίους απαντώνται.
Ο παρών Οδηγός, απευθύνεται σε επισκέπτες της προστατευόμενης περιοχής, κατοίκους και σε όσους εμπλέκονται με δραστηριότητες αναψυχής/τουρισμού στο όρος.
Απευθύνεται επίσης σε εκείνους που σχεδιάζουν, λαμβάνουν και υλοποιούν αποφάσεις α) για θέματα ποικιλότητας σε επίπεδο φυτικών ειδών & τύπων οικοτόπων/οικοσυστημάτων, β) για τη σημασία του όρους Κυλλήνη ως σημαντικού πόλου βιοποικιλότητας στο βόρειο τείχος της Πελοποννήσου, γ) για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, που οι διαφορετικές οικογένειες, γένη & είδη φυτών παρέχουν ή δυνητικά μπορούν να παρέχουν στους πολίτες που αποζητούν βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Είναι εμπλουτισμένος με πλούσιο φωτογραφικό υλικό για όλα τα ενδημικά (Ελλάδας, Πελοποννήσου, μοναδικά όρους) και για τα περιορισμένης εξάπλωσης, σπάνια και απειλούμενα είδη του όρους, αλλά και για είδη που αναδεικνύουν την αξία και σημασία της προστατευόμενης περιοχής σε μια από τις «θερμές για την φυτοποικιλότητα» (hotspot area for plant diversity) περιοχή της Πελοποννήσου.
Το έργο υλοποιήθηκε από την Γεωμετρία ΙΚΕ, σε διάστημα 10 μηνών και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Leader (ΠΑΑ2014-2020/LEADER)

Copyright © 2022 Ziria.info

Created by Web Team Katagramma

Skip to content